صفحه نخست
فرآیند شناسایی و معرفی دانشجویان استعداد درخشان دانشکده

آقای حسین باقری در سال 1392 پنجمین المپیاد دانشگاهی به مسابقات پنجمین المیپاد کشوری در حیطه نوآورانه راه پیدا کرد، و رتبه چهارم را کسب نمودند .

     
 
>