صفحه نخست
 برنامه پژوهشطرح های مصوب 
شمارهنام طرحسال تصویب مجریانسرا نجام طرح
1بررسی خستگی وعوامل مرتبط با آن  در بیماران  با نارسایی مزمن قلب1392

خانم ها  نصیری/ رحیمیان /جهانشاهی

آقای دکتر معتمد
در دست اجرا
2بررسی نیازهای اطلاعاتی  ورفتار اطلاع یابی  ونقش کتابخانه از رفع این نیازها1393نصیری/نوابی/عصری/محدثدر حال تصویب
3بررسی علل مراجعه دانشجویان  به  اساتید راهنما  در دانشکده پرستاری رامسر در طی سالهای 1390 تا 13931393جنت علیپور/ نوابی/ شیرینکام/جهانشاهیدر حال تصویب
4طراحی نرم افزار مولتی مدیا آشنایی مجازی دانشجویان ترم اول پرستاری با محیط ورفتارحرفه ای واینده حرفه ای پرستاری   1393ارائه به مرکز توسعه آموزش دانشگاه نوابی درحال تصویب

مقالات چاپ شده : در مجلات آموزش پزشکی بررسی وضعیت شغلی دانشجویان فارغ التحصیل دانشکده پرستاری ومامایی  رامسر از ابتدا  تا کنون  در مجله آموزش پزشکی دانشگاه بابل نویسندگان نصیری /حلاجیان

بررسی سبک های یادگیری دانشجویان پرستاری در مجله آموزش پزشکی بابل شماره 2خانم جنت علیپور/ نوابی .جهانشاهی

بررسی الگوهای عوامل استرس زای شغلی، الگوهای سازگاری و ارتباط آن با وضعیت سلامت روان پرستاران شاغل در بیمارستان امام سجاد رامسر         

مهری جهانشاهی ، زهرا جنت علیپور، محبوبه نصیری، نسرین نوابی، فاطمه شیرینکام، هنگامه کریمی 

     
 
>