صفحه نخست

                                                                                                                                                    لیست طرحهای پژوهش در آموزش دانشکده

سال

کد طرح

اسامی مجریان طرح

عنوان طرح پژوهش در آموزش

ردیف

تمام شده است

 

خانم جنت علیپور /نوابی/ جهان شاهی

ارزیابی سبکهای یادگیری دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی رامسر بر اساس الگوی یادگیری وارک (VARK)

 

1

تمام شده است

 

محبوبه نصیری  فاطمه شیرین کام، بهناز رحیمیان، کلثوم حلاجیان، مهری جهانشاهی، محدثه میراحمدی

            بررسی وضعیت شغلی، آموزشی و پژوهشی دانش آموختگان رشته پرستاری در دانشکده پرستاری فاطمه الزهرا (س) رامسر    

           

 

2

تمام شده است

 

زهرا فتوکیان، سیدجواد حسینی *، زهرا بهشتی، علی ذبیحی، پروین عزیزنژاد، فاطمه غفاری

            بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری از وضعیت آموزش بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل-

           

3

 

نا تمام

 

خانم جنت علیپور /نوابی/ جهان شاهی

بررسی مشکلات دانشجویان پرستاری در مراجعه به اساتید راهنما

 

4

نا تمام

2692

نوابی

تهیه وتولید یک برنامه معلم چند رسانه ای برای دانشجویان جدید (پذیرفته شده)به منظور آشنایی با رشته تحصیلی ومحل تحصیل آنان درسایت دانشکده پرستاری ومامایی رامسر

5

 

تمام شده است

3387

 

طراحی و روانسنجی ابزار ارزشیابی واحد فارماکولوژی بالینی دانشجویان پرستاری

6

تمام شده است

604

نصیری

 

کیفیت خواب وبرخی از عوامل تأثیر گذار دردانشجویان پرستاری دانشکده رامسر،سال1389‏

7

نا تمام

 

2467

نصیری  نوابی/ام لیلا عصری/حبییه محدث

            بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی و نقش کتابخانه در دانشجویان دانشکده رامسر

 

8

نا تمام

3002

جهان شاهی/نصیری/جنت علیپور /نوابی

تاثیر بکارگیری شیوه منتورشیب بر عوامل تنش زای محیط بالینی واعتماد به نفس دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری فاطمه زهرا (س) رامسر

9

نیاز به اصلاح

3575

جهان شاهی/دکتر شمسعلی نیا/نصیری/حق پرست /مقدم

بررسی میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری ماما یی فاطمه زهرا (س)رامسر 1395

10

ناتمام

3567

جهان شاهی

/جنت فریدونی /نصیری/شیرچی

3567    بررسی ارتباط استفاده بیش از حد تلفن همراه با کیفیت خوا ب در بین دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه الزهرا رامسر درسال 1395

11

ناتمام

 

جنت علیپور

بررسی رابطه مهارتهای مدیریت زمان  وموفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشکدهی پرستاری رامسر

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     
 
>