صفحه نخست
گروه های آموزشی دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر
گروهمدیر گروهاعضاء گروه

داخلی جراحی

معرفی ، منابع ، اهداف رشته

 

اصول فنون پرستاری

معرفی ، منابع ، اهداف رشته

 خانم محبوبه نصیری

 

 

 

خانم دکتر زهرا   فتوکیان

خانمها : مهری  جهانشاهی  هنگامه کریمی و آقای دکتر عباس شمسعلی نیا

اطفال

معرفی ، منابع ، اهداف رشته

خانم زهرا جنت علیپور

 

 

خانم نوابی

 

بهداشت

معرفی ، منابع ، اهداف رشته

خانم فانزه نوروزی نژادخانمها : دکتر فاطمه غفاری -  فاطمه  شیرین کام
  شرح وظایف مدیران گروه

 1-  تدوین  برنامه عملیاتی در راستای برنامه استراتژیک دانشکده و ارائه گزارش هر 6 ماه

2-  همکاری در استقرار مدیریت فرآیند های آموزشی دانشکده

3-  هماهنگ ساختن فعالیت های آموزشی در رشته مربوط

4- تنظیم برنامه آموزش تئوری و عملی

5- نظارت بر نحوی ارائه دروس و اظهار نظر در مورد متون درسی و محتوای دروس بر اساس برنامه ها  و سر فصل های مصوب

6- اظهار نظر درباره ساعات تدریس و تحقیق اعضای گروه

7- اظهار نظر درباره مأموریت های اعضای  گروه  و پیشنهاد آن به شورای آموزشی  دانشکده

8- پیش بینی نیاز گروه به استخدام اعضای هیات علمی متخصص و پیشنهاد به معاونت آموزشی دانشکده برای ارجاع به مراجع ذیربط

9- بررسی و اعلام نظر برای اصلاح سر فصل ها و تجدید نظر در عنوان درس ها از حیث اصلی یا اختیاری بودن و همچنین تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفت های علمی برای پیشنهاد و تصویب در شورای عالی برنامه ریزی

10 - ابلاغ برنامه تنظیمی به هریک از اعضاء گروه

11- نظارت و کنترل بر اجرای فعالیت های آموزشی تئوری و کارورزی ها و کار آموزی ها

12- برقراری جلسات توجیهی با اعضاء گروه         

 

وظایف اعضای هیات علمی   زهرا جنت علیپور -مهری جهانشاهی- دکتر عباس شمسعلی نیا -  فاطمه شیرین کام دکتر فاطمه غفاری - دکتر زهرا فتوکیان  - هنگامه کریمی محبوبه نصیری- نسرین نوابی-فائزه نورزی نژاد   

شرح وظایف           

 1- تدریس دروس نظری ، علمی ، کارگاهی ، آزمایشگاهی و آموزش بالینی

2- قبول مسئولیت استاد راهنما یا مشاور دانشجویان

3- سرپرستی پایان نامه ها

 4- تدریس و یا شرکت در کنفرانس های آموزشی

 5- تدوین و طراحی برنامه های درسی و آزمایشگاهی

6- بازنگری برنامه های آموزشی تئوری و عملی

  7- طراحی سئوالات  امتحانی و حضور در جلسات امتحانات

8-  بررسی اولویت های پژوهشی9- اجرای طرح های پژوهشی

10- ارائه مقاله در سیمینار ها و همایش های داخلی و خارجی

11- چاپ و انتشار مقالات ، کتب علمی و ترجمه کتب

12- اختراع و ابتکار جدید و ارائه فعالیت های نوین در حیطه های مختلف

 13- تلاش به منظور افزایش توانایی های فردی ( دانش و مهارت ها )

14- پذیرش مسئولیت های اجرایی و مدیریتی

 15- شرکت در جلسات شورای آموزشی و پژوهشی  

 

 

     
 
>