صفحه نخست
لیست بازنشستگان دانشکده پرستاری
نام و نام خانوادگیسمت
خانم معصومه عبدالعلیانرئیس
خانم معصومه عصریرئیس
خانم مهوش صادقیمربی
خانم خاتون زرگریمسئول خوابگاه
آقای مهدی غلامرضاییحسابدار
آقای محمدعلی گوهررستمی راننده
آقای مختار شیرود عیساییچاپ و تکثیر
آقای صادق برزگر آشپز
خانم رقیه محمد جعفریمربی
خانم بهناز رحیمیانمربی
  
  
      

 

     
 
>