صفحه نخست
   

  نام و نام خانوادگي:

حاج آقا فرید

   سمت:

مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشکده

 مدرک:

 کارشناسی

  شماره تماس:

01925225151

 فکس:

01925222423       

 شماره داخلی:

217     

 پست الكترونيكي:

 
  اساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها 

 اهداف:

 1-توسعه و تعمیم آگاهی  هاوعلایق اسلامی دانشجویان و دانشگاهیان و بسیج ارزشهای اسلامی.

 

2- ایجاد گسترش فضای معنوی و اسلامی در دانشگاه هاو رشد فضایل اخلاقی در دانشگاهیان.

 

3- رشد بینش سیاسی در محیط دانشگاه.

 

4- حمایت و هدایت فکری تشکلهای دانشجویی و دانشگاهی.

 

5- حاکمیت بخشیدن به ارزشها اسلامی و انقلابی درسطوح اجرائی و عملی.

 

6- مقابله با ترویج عقاید و افکار انحرافی و هجوم فرهنگی و تقویت روح خودباوری و استقلال فکری.

 

7- تقویت پیوند حوزه و دانشگاه.

   وظایف : 

1- تسبیین مسایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از طریق جلسات ،سخنرانی و بحث و مناظره ،نشرمقالات و جزوات ومانند آن.

 

2- انجام دادان مسولیت های روحانیت در محیط دانشگاه ماننداقامه نماز جماعت و برپایی مجالس و محافل مذهبی و اهتمام به تعظیم شعائر اسلامی و مراسم دینی.

 

3- اجرای برنامه های آموزشی پژوهشی ،تربیتی در زمینه علوم و معارف اسلامی از قبیل: برگزاری گروهمائی ها و نشست های تخصصی جلسات پاسخ به سوالات ،نشر مقالات و جزولت و فعالیت های فوق برنامه و مانند آن.

 

4- حضورفعال در میان دانشجویان و دانشگاهیان به منظورراهنمائی و ارشادفکری و اخلاقی و پاسخگویی به مسائل شرعی.

 

5- هدایت تشکلهاو نهادهاو حرکت های اسلامی دانشجوئی و دانشگاهی و تقویت های اسلامی در دانشگاه ها.

 6- مطالعه و بررسی وضع دینی و اعتقادی و گرایشهای فرهنگی و سیاسی در محیط دانشگاه ها و علل ضعف ها و نارسائی ها برای دستیابی به راه حل های مناسب.

7- بسط فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر و اقامه نماز در دانشگاه ها.

 

8- همکاری با نهادهاو مراکز حوزه ای و دانشگاهی و پشتیبانی ازآنها برای تقویت پیوند حوزه و دانشگاه.

 

9- گزینش علمی و عمومی استادان دروس معارف اسلامی و نظارت برکیفیت ارائه آن دروس و ارزیابی عملکرد آنان.

 

10- تایید رئیس پیشنهادی گروه معارف اسلامی قبل از معرفی به رئیس دانشگاه.

 

11- نظارت بر رعیت موازین اسلامی و ارزشهای انقلاب در امورادائر دانشگاه ها و تشکل ها و فعالیت های فرهنگی و سیاسی- اجتماعی مراکز هنری و ورزشی و خوابگاهای دانشگاهی و نیز نشریات داخلی دانشگاها.

 

12- بررسی مقررات آیین نامه ها و بخشنامه های راجع به امورفرهنگی در مراکزآموزشی عالی و موسسات وابسته از نظر انطباق با معیارها و ارزشهای اسلامی و انقلاب اسلامی.

 

13- حمایت از نیروهای متخصص و متعهاددر دانشگاه ها.

 

14- اعلام نظر کتبی درباره خلافهای بین متون جزوات درسی و مباحث راجع به مبانی ارزشها و دیدگاههای دینی و اسلامی از طرف دفتر مرکزی نهاد به مسولان ذیربط برای اصلاح.

 15- عضویت نماینده ای از نهاد در شورای عالی برنامه ریزی و نماینده ای و هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی،این دونماینده به پیشنهاد رئیس نهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب خواهند شد.       

  دفترنهاد نمایندگی مقام معظم رهبریدر دانشگده پرستاری ومامائی فاطمه الزهرا(س)
 
     
 
>