صفحه نخست

 

نام و نام خانوادگي:

نرجس تقی مشائی

 سمت:

مسئول کارگزین

 مدرک:

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی


شماره تماس:

01155225151

فکس:

01155226413       

 شماره داخلی:

  207

 پست الكترونيكي:

 nmashaei99@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف

1- مطالعه قوانین و مقررات بخش نامه ها  و دستور العمل های مربوط به اعضای هیات علمی و کارکنان

2- تهیه پیشنویس کارگزینی از قبیل احکام انتقال ،ترمیم حقوق ،مرخصی ،اضافه کارو نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات

3- کنترل ورود و خروج از طریق برگه های مربوط به دستگاه کارت ساعت

4- تطبیق مرخصی های استحقاقی ، استعلاجی ، بدون حقوق و ساعتی

5- بایگانی و تنظیم مدارک و قراردادهای پرسنلی

6- صدور احکام مختلف کارگزینی  کارکنان و اعضای هیات علمی شامل  استخدام تمدید قرارداد ترفیع پایه ، ارتقاء مرتبه ، ماموریت آموزشی  - ارتقاء رتبه ارتقاء طبقه  و...

7- تنظیم کارکرد ماهیانه پرسنل جهت پرداخت حقوق ماهیانه .

8- هماهنگی و انجام امور رفاهی

9- پیگیری ابلاغهای داخلی و صدور تسویه حساب پرسنلی

10- هماهنگی برای  اجرا دوره های آموزشی کارکنان

11- انجام  امور مربوط به پذیرش ، شروع بکار و پایان کار اعضای هیات علمی و کارکنان

                

 

 

 

     
 
>