صفحه نخست


لیست دانشجویان اساتید مشاور دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

 

لیست استاد مشاور 
 دکتر عباس شمسعلی نیا دکتر غفاری
 دکتر زهرا فتوکیان  نسرین نوابی
فاطمه شیرین کام فائزه نوروزی نژاد
محبوبه نصیری  مهری جهانشاهی
 هنگامه کریمی  زهرا جنت علیپور
     
 
>