صفحه نخست

لیست دانشجویان اساتید مشاور دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

 

اسامی دانشجویان برای مشاوره استاد مشاور 
جناب اقای دکتر عباس شمسعلی نیا سرکار خانم دکتر غفاری
سرکار خانم دکتر زهرا فتوکیان سرکار خانم نسرین نوابی
سرکار خانم فاطمه شیرین کام سرکار خانم فائزه نوروزی نژاد
سرکار خانم محبوبه نصیری سرکار خانم مهری جهانشاهی
سرکار خانم هنگامه کریمی سرکار خانم زهرا جنت علیپور
     
 
>