صفحه نخست

نام و نام خانوادگي:

خانم زهرا  حدادی

   سمت:

کارشناس خدمات آموزشی

 مدرک:

لیسانس مشاوره


  شماره تماس:

01155225151

 فکس:

01155226413       

 شماره داخلی:

  227

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف                        

1- کنترل و مدیریت سایت کامپیوتر

2- راهنمایی دانشجویان جهت استفاده از سیستم رایانه

3-  کنترل و مدیریت فضای آزمایشگاه

4-   پیگیری رفع مشکلات سایت  برای  ارتقاء کامپیوتر ها و اطلاع رسانی به مسئول مافوق 

4- انجام سایر وظایف محوله طبق نظر مافوق


     
 
>