صفحه نخست

 

برنامه تئوری دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر

نام درس

نام استاد

تعداد واحد

پرستاری بهداشت محیط ترم ششم پرستاری

پرستاری بهداشت محیط ترم چهارم پرستاری

خانم دکتر غفاری           

                     

2 واحد

1 واحد

     

بررسی وضعیت سلامت ترم چهارم پرستاری پسران

بررسی وضعیت سلامت ترم چهارم پرستاری دختران

آقای دکتر شمسعلی نیا

خانم کریمی

1 واحد

 

 

 

مدیریت پرستاری ترم ششم پرستاری

پرستاری بیماریهای بهداشت روان (2) ترم ششم پرستاری

آقای  دکتر شمسعلی نیا- خانم دکتر غفاری

2 واحد

2 واحد

 

 

 

پرستاری بزرگسالان سالمندی(2)  ترم چهارم پرستاری

مفاهیم پایه پرستاری  ترم دوم پرستاری

خانمها : دکتر فتوکیان نصیری جهانشاهی

خانمها : جهانشاهی کریمی و آقای دکتر شمسعلی نیا

2 واحد

2 واحد

 

 

 

پرستاری در اختلال سلامت مادر و نوزاد ترم چهارم

دانش خانواده و جمعیت  ترم سوم بهداشت

سلامت فرد و خانواده  ترم چهارم پرستاری

خانم شیرین کام

2 واحد

2 واحد

5/1 واحد

اقدامات بهداشتی و کمکهای اولیه  ترم سوم بهداشت

خانم جهانشاهی

2 واحد

پرستاری ویژه  ترم ششم پرستاری

فناوری اطلاعات ترم دوم پرستاری

فرایند یادگیری و اصول آموزش به بیمار ترم دوم پرستاری

خانم نوابی

2 واحد

1 واحد

1 واحد

     

 بیماریهای شایع نوزادان و کودکان ایران و طرق پیشگیری ترم سوم بهدداشت

پرستاری کودک سالم ترم چهارم

خانم علیپور

2واحد

 

 

2 واحد

   

 

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها ترم دوم پرستاری

اصول و کلیات اپیدمیولوژی 1 ترم اول بهداشت

آموزش بهداشت و ارتباطات ترم سوم بهداشت

بهداشت محیط (2) ترم سوم بهداشت

کلیات پزشکی بهداشت  ترم اول بهداشت

خانم نوروزی نژاد

 

1 واحد

2 واحد

2 واحد

1 واحد

2 واحد

 

 

 

پرستاری در بحران ، فوریت های حوادث غیر مترقبه ترم 6 پرستاری

خانم نصیری

1/5واحد

 

 

 

 انگل سناشی ترم دوم پرستاری

آقای ابراهیمیان

 1/5واحد

 

 

 

 

 

 

 

     
 
>