صفحه نخست

طرح درس اساتید دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر

  خانم شیرینکام :

بهداشت مادران و نوزادان (1)

بهداشت مادران و نوزادان (2)   

بهداشت مادران و کودکان

بهداشت باروری

جمعیت و تنظیم خانواده
خانم کریمی                                          

 بررسی وضعیت سلامت

پرستاری بیماریهای غدد

فرآیند پرستاری

پرستاری بیماریهای اعصاب

  خانم نوابی :

فرآیند یادگیری و اصول آموزش به بیمار

فناوری اطلاعات        

پرستاری بیماریهای کودکان (1)

پرستاری ویژه

خانم نصیری :

پرستاری بیماریهای خون                   

 پرستاری بیماریهای عفونی

فوریت های پرستاری                             

پرستاری بیماریهای قلب              

پرستاری بیماریهای گوارش

اصول و فنون پرستاری

  خانم جهانشاهی :

 پرستاری ییماریهای دستگاه تناسلی مردان و زنان                           

پرستاری بیماریهای کلیه و مجاری ادراری

روش کار در اتاق عمل

اصول و فنون پرستاری 

مفاهیم

  خانم فتوکیان :

  آب و الکترولیت

پستان       

تکنولوژی آموزشی

تنفس

 ارتوپدی

  آقای دکتر شمسعلی نیا :

پرستاری بیماریهای صعب العلاج سرطان

پرستاری بیماریهای چشم

پرستاری بیماریهای گوش

مدیریت خدمات پرستاری

  خانم علیپور :

کودکان (2)  

      

  خانم نوروزی نژاد :

 اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران رشته بهداشت

اصول اپیدمیولوژی  و مبارزه با بیماریها رشته پرستاری

اصول کلیات خدمات بهداشتی

بهداشت دهان و دندان

بهداشت محیط (2)

پرستاری بهداشت جامعه (1)

پرستاری بهداشت جامعه (2)

پرستاری بهداشت جامعه (3)

خانم دکتر غفاری:

 بهداشت جامعه1

 پرستاری سالمندی 1

 مدیریت بالینی

 ساختارها ی مراقبت ویژه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

     
 
>