صفحه نخست
 
 

  نام و نام خانوادگي:

حبیبه محدث

   سمت:

کتابدار

 مدرک و رشته تحصیلی:

کارشناس ارشد -  کتابداری

  شماره تماس:

01155225151

 فکس:

01155226413       

 شماره داخلی:

211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف :

1-  شماره گذاری ، ثبت و مهر کردن کتب و مجلات جدید و تنظیم آن در قفسه ها مطابق سیستم جاری در کتابخانه

     - 2تحویل دادن کتب به مراجعین و پس گرفتن آن و تهیه فهرست کتب امانتی که مسترد نگردیده است

3- طبقه بندی  کتب و مجلات و تهیه فهرست کتب و مجلات موجود در کتابخانه

4 تعیین و تهیه فهرست طبقه بندی وبسط و تعمیم و تجدید نظر در آنها بر حسب احتیاجات کتابهای فهرست شده و  طبقه بندی شده    

 -5 بررسی نیاز اعضای هیأت علمی در مورد کتابهای مرجع و درخواست خرید  کتاب 

۶- مطالعه و بررسی نیاز  مراجعه کنندگان

7- تهیه آئین نامه های لازم جهت استفاده ار کتب و اداره کتابخانه ها

8- جایگزین کردن کتب و مجلات جدید به جای کتب و مجلات با نشرهای قدیمی برای افزایش کارآیی کتابخانه و به روز کردن اطلاعات به صورت سالانه

9- کمک به مراجعین برای جستجوی اطلاعات و منابع با بهره گیری  از خدمات رایانه ای

10- تجهیز و به روز کردن کتابخانه خوابگاه

 

 

 

 

 
 
>