صفحه نخست
 
 

  نام و نام خانوادگي:

حکیمه گلعلی پور 

   سمت:

ماشین نویش و مسئول تایمکس

 مدرک:

لیسانس روانشناسی بالینی

  شماره تماس:

01155225151

 فکس:

01925226413       

 شماره داخلی:

  209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف :


 1. ماشین کردن نامه ها و تایپ و یادداشت های اداری از روی پیشنویس های خطی

 2. ماشین کردن دستوالعمل ها ، گزارشها و مقالات و نامه های چاپی

 3. مطابقت مطالب ماشین شده با نسخه اصلی و تصحیح آنها در صورت لزوم

 4. رعایت اصول مربوط به نامه نگاری و ماشین نویسی

 5. تنظیم ساعات ورود و خروج کارکنان بر اساس شیفت کاری آنها

 6. چاپ کارتکس ورود و خروج در پایان هر ماه و ارائه آن به مسئول مافوق

 7. ثبت انواع مرخصی ها و پاس ساعتی

 8. تهیه گزارش  حضور و غیاب  کارکنان بر طبق  ساعت  تایمکس

   

  ایمیل  :           halipor@rocket mail.com


 

 

 

 

 
 
>