صفحه نخست
 
 

  نام و نام خانوادگي:

محمود  محمدی

   سمت:

متصدی امور دفتری

 مدرک:

لیسانس الهیات

  شماره تماس:

01155225151

 فکس:

01155226413       

 شماره داخلی:

203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف:

 1. ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در رایانه

 2. تفکیک و توزیع نامه ها پس از ارجاع به واحدهای اقدام و پی گیری  آنها

 3. حفظ و نگهداری نامه ها ، اوراق ، اسناد و مدارک و پرونده ها برابر مقررات و تهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین شده

 4. پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور

 5. دریافت نامه ها و نشریات ، پرونده ها ، احکام ، دعوت نامه ها ، روزنامه ها و امانات و توزیع آنها بین افراد واحدهای مختلف و اخذ رسید در صورت لزوم

 6. اقدام در پست کردن نامه ها و یا ارسال محمولات و امانات از طریق شرکت پست .

 7.  حفظ اسرار مربوط به پرونده کارگزینی کارکنان

   

   


   

 

 


 
 
>