صفحه نخست
 
 

  نام و نام خانوادگي:

علی اصغر سلیمان نژاد

   سمت:

مسئول نقلیه

 مدرک:

دیپلم

  شماره تماس:

01155225151

 فکس:

01155221587       

 شماره داخلی:

212

 پست الكترونيكي:

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظايف

                 1-  برنامه ريزي و هماهنگي با رانندگان جهت سرويس رفت و برگشت دانشجويان به نقاط مختلف شهر جهت كارهاي عملي در بيمارستانها

2- برنامه ريزي و هماهنگي با رانندگان جهت سرويس رفت و برگشت دانشجويان جهت بازديد از خانه هاي بهداشت و اردوهاي دانشجويي

3- برنامه ريزي و هماهنگي با رانندگان جهت جابجائي مديران و اساتيد

4-  نظارت در رسيدگي به تصادفات ، تخلفات رانندگي ، جرائم رانندگي و . . .

5- نظارت در ثبت ميزان سوخت و كاركرد اتومبيل ها در دفتر و تحويل به حسابداري و گرفتن كارت سوخت

6- نظارت در تغيير و تحويل اتومبيل ها بين رانندگان

7- نظارت در جهت حفظ و نگهداري وسائط نقليه توسط رانندگان

8- نظارت برحفظ و نگه داری خودروها

                

رانندگان:

                        مرتضی نهاوندی محمد ابراهیمیان

تلفن : 55227527

داخلی     226

 

 

 

 شرح وظايف   :

         1-  برنامه ريزي و هماهنگي با رانندگان جهت سرويس رفت و برگشت دانشجويان به نقاط مختلف شهر جهت كارهاي عملي در بيمارستانها

         2- برنامه ريزي و هماهنگي با رانندگان جهت سرويس رفت و برگشت دانشجويان جهت بازديد از خانه هاي بهداشت و اردوهاي دانشجويي

         3- برنامه ريزي و هماهنگي با رانندگان جهت جابجائي مديران و اساتيد

          4-  نظارت در رسيدگي به تصادفات ، تخلفات رانندگي ، جرائم رانندگي و . . .

          5- نظارت در ثبت ميزان سوخت و كاركرد اتومبيل ها در دفتر و تحويل به حسابداري و گرفتن كارت سوخت

          6- نظارت در تغيير و تحويل اتومبيل ها بين رانندگان

        7- نظارت در جهت حفظ و نگهداري وسائط نقليه توسط رانندگان

        8- نظارت در پاكيزه نگه داشتن خودروها   

             

       
 
 
>