صفحه نخست
 
 

 

  نام و نام خانوادگي:

نرجس تقی مشائی

 سمت:

مسئول  امور خوابگاه

 مدرک:

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی


  شماره تماس:

01155225151

 فکس:

01155226413       

 شماره داخلی:

  207

 پست الكترونيكي:

nmashaei99@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف :

 1. رسیدگی و سرپرستی کلیه امور جاری در خوابگاههای دانشجویان

 2. تقسیم بندی دانشجویان در واحدهای مختلف خوابگاه دانشجویان

 3. تعهد از دانشجویان جدیدالورود خوابگاهی برای رعایت مقررات خوابگاه دانشجویی

 4. نظم بخشیدن به فضای حاکم بر خوابگاهها و کنترل و نظارت آن

 5. محاسبه بدهی خوابگاه دانشجویی بصورت ماهیانه و اعلام آن در پایان هر ترم تحصیلی به امور دانشجویی ، برابر دستور العمل وزارت متبوع

 6. بررسی بر مشکلات خوابگاه بطور مستمر و دریافت گزارش از متصدی خوابگاه بصورت روزانه

 7. گزارش فعالیت های مختلف خوابگاه به مافوق بصورت روزانه

 8. بررسی آمار دانشجویان خوابگاه و کنترل بر ورود و خروج دانشجویان

 9. نظارت بر عملکرد  متصدیان امور خوابگاه و نیروهای خدماتی شاغل در خوابگاه 

 

متصدی امور خوابگاه         


خدیجه علی کیائی  فوق لیسانس برنامه ریزی آموزشی            

آمنه عبدالعلیان      لیسانس روانشناسی              

 مریم محمدیان      -     لیسانس روانشناسی بالینی

نجمه کردرضایی   لیسانس روانشناسی بالینی                                

شرح و وظایف :

 1. بررسی و  کنترل ورود و خروج دانشجویان و ثبت آمار دانشجویان

 2. بررسی مستمر مشکلات دانشجویان د ر مورد خوابگاه

 3. گزارش عملکرد روزانه  به مسئول خوابگاه

 4. کنترل و نظارت وبر قراری نظم در خوابگاه

 5. پاسخگویی به ارتباط تلفنی دانشجویان و والدین آنها

  کد شهر : 011

  تلفن : 55224910     -55224912   - 55226815  -55226839     

 
  
 
      


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
>