صفحه نخست
 
 

  نام و نام خانوادگي:

علی اصغر سلیمان نژاد 

 سمت:

کارپرداز

 مدرک:

دیپلم

 شماره تماس:

01155227527

  فکس:

01155221587       

  شماره داخلی:

  212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

شرح وظايف :

                     1- دريافت درخواست خريد با تكميل امضاء از سوي درخواست كننده ها

                     2- استعلام قيمت قبل از خريد كالا و گزارش به مافوق

                     3- اقدام به خريد كالا و با هماهنگي اداره امور عمومی و مالی با حداقل بهاي ممكن

                     4- پيگيري جهت تعميرات كليه دستگاهها و تجهيزات اداري و پزشكي

                     5- تكميل اسناد مربوط به كليه فاكتورهاي خريد ، تعميرات و تحويل آن به حسابداري

                   6- تحویل دادن کالای خریداری شده بهمراه فاکتور مربوطه به مسئول انبار بر طبق درخواست واحد مربوطه

 

 

 

 

 

 

 

 
 
>