صفحه نخست
 
 

  نام و نام خانوادگي:

 محمدعلی تسخیری

 سمت:

حسابدار مسئول

 مدرک:

لیسانس حسابداری

  شماره تماس:

01155225151      

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح وظايف :

  1. تهيه و تنظیم ليست حقوق و مزایا و اعلامیه بانکی ، چک ، برگه های محاسباتی و کنترل حسابهای مربوطه به منظور رفع اختلاف

  2. رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحسابها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی .

  3. ثبت اسناد و صدور برگه و انتقال آن به دفتر روزنامه ، معین ، اعتبارات ، تعهدات و دفتر کل

  4. انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب ، تهیه تراز عملیاتی ، تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعود مقرر .

  5. مطالعه قوانین و مقررات امور حسابداری .

  6. تنظیم و تفکیک اسناد پرسنلی و هزینه ای برابر سرفصل به امور مالی دانشگاه

  7. انجام سایر امورمحوله طبق دستور مافوق

  
 
 
>