صفحه نخست

  نام و نام خانوادگي:

آقای بیژن احمدزاده

 سمت:

کارشناس امور آموزشی و دانشجویی

 مدرک:

کارشناس علوم تربیتی

 شماره تماس:

01155225151

  فکس:

01155220590       

 شماره داخلی:

230

شرح وظایف :

  

1-     نظارت بر امور مربوط به ثبت نام دانشجویان

 

2-     انجام امور مربوط به برنامه ریزی واحدها

 

3-     تنظیم برنامه های امتحانی

 

4-     انجام امور فارغ التحصیلی و انتخاب واحد

 

5-     پیگیری برنامه رفاهی دانشجویان

 

6-     امضاء تأییدیه های مدارک تحصیلی ، گواهینامه موقت ، دانشنامه ها و ریزنمرات امتحانی فارغ التحصیلان .

 

7-     نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به صدور تأییدیه ها ، دانشنامه ها و گواهی نامه تحصیلی .

 

8-     نظارت بر انجام امور مربوط به تغییر رشته دانشجویان

 

9-     نظارت بر اجرای صحیح اساسنامه ها ، آئین نامه ها و مقررات آموزشی و برنامه های تحصیلی دانشکده .

 

10- انجام امور مربوط به وام های مختلف دانشجویی با رعایت مقررات

 

11- فراهم آوردن امکانات مناسب جهت کارآموزی دانشجویان .

  
 

  نام و نام خانوادگي:

بیژن احمدزاده

 سمت:

کارشناس امور آموزشی و دانشجویی

 مدرک:

کارشناس علوم تربیتی

 شماره تماس:

01155225151

  فکس:

01155222423

 شماره داخلی:

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف :

 

 

 


  1. نظارت بر امور مربوط به ثبت نام تا فارغ التحصیلی دانشجویان

  2. انجام امور مربوط به برنامه ریزی واحدهای تئوری ، بالینی و هماهنگی با سیستم های بهداشتی و درمانی

  3. هماهنگی برای  برگزاری اردوهای دانشجویان و همکاران و برنامه های رفاهی ، ورزشی و فرهنگی دانشجویان

  4. نظارت بر اجرای صحیح اساسنامه ها ، آئین نامه ها و مقررات آموزشی و برنامه های تحصیلی دانشکده .

  5. نظارت بر فعالیت های تشکلهای دانشجویی .

  6. بررسی و گزارش تخلفات انضباطی دانشجویان به مافوق در جهت اقدام لازم


 

 

 

  
 
 
>