صفحه نخست
 
 

  نام و نام خانوادگي:

بیژن احمدزاده

 سمت:

کارشناس امور آموزشی و دانشجویی

 مدرک:

کارشناس علوم تربیتی


 شماره تماس:

01155225151

  فکس:

01155222423

 شماره داخلی:

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف :

  1. نظارت بر امور مربوط به ثبت نام تا فارغ التحصیلی دانشجویان

  2. انجام امور مربوط به برنامه ریزی واحدهای تئوری ، بالینی و هماهنگی با سیستم های بهداشتی و درمانی

  3. هماهنگی برای  برگزاری اردوهای دانشجویان و همکاران و برنامه های رفاهی ، ورزشی و فرهنگی دانشجویان

  4. نظارت بر اجرای صحیح اساسنامه ها ، آئین نامه ها و مقررات آموزشی و برنامه های تحصیلی دانشکده .

  5. نظارت بر فعالیت های تشکلهای دانشجویی .

  6. بررسی و گزارش تخلفات انضباطی دانشجویان به مافوق در جهت اقدام لازم


 

 

 

  
 
 
>