صفحه نخست

  بسمه تعالی

دانشکده پرستاری و مامایی رامسر  
    اعضای هیات علمی
 

 

ردیفنام و نام خانوادگیآدرس ایمیل
1

مهری جهانشاهی

CV        
                                                                                            

mehrigahanshahi@gmail.com

    m.jahanshahi@mubabol.ac.ir

2

زهرا جنت علیپور

CV

مدیر گروه اطفال

Zalipoor@gmail.com

z.jannat@mubabol.ac.ir

3

 دکتر عباس شمسعلی نیا

رئیس دانشکده

CV  

abbasshamsalinia@yahoo.com

4

فاطمه شیرینکام 

CV

 Shirinkam_fateme@yahoo.com 

f.shirinkam@mubabol.ac.ir

5

 

زهرا فتوکیان

مدیر گروه بالینی

CV
ZFotokian2005@yahoo.com 

z.fotokian@mubabol.ac.ir

6

دکتر  فاطمه غفاری

معاون آموزشی دانشکده

CV

Ghafarifateme@yahoo.com 

f.ghaffari@mubabol.ac.ir

 

 

 7

 

 

 

 8

 

 

 

 

هنگامه کریمی

CV 

 

 

دکتر سپیده محمدی

CV 

 

hengamehkarimister@gmail.com

h.karimi@mubabol.ac.ir

 

 

sepidmohamadi@yahoo.com

sepidmohamadi@nm.mui.ac.ir


 

 

9

محبوبه نصیری

مدیر گروه داخلی - جراحی

CV

mahbobeh.nasiri@gmail.com

m.nasiri@mubabol.ac.ir

10

نسرین نوابی

CV

nasrin.navabi@gmail.com

n.navvabi@mubabol.ac.ir

 
11

فائزه نوروزی نژاد

مدیر گروه بهداشت

CV

Faezehnorozi@yahoo.com

  
ردیفنام  و نام خانوادگیایمیل
1

صفیه    فغانی

CV

safiegfaghani@gmail.com

S.Faghani@mubabol.ac.ir
2

عاطفه   رضایی

CV
 A.Rezaei@mubabol.ac.ir
3

نسترن   نورزوی پرشکوه

CV
 N.Norouzi@mubabol.ac.ir
4

مولود     شریفی

CV
 M.Sharifi@mubabol.ac.ir
                            
 
مربیان دانشکده
ردیفنام و نام خانوادگیایمیل
1شریعت      مسگرانکریمی shariat393@Gmail.com 
2 آمنه       محمودیان  Ramsar1362@yahoo.com                   A.Mahmoudian@mubabol.ac.ir
3

 
     
 
>