صفحه نخست

دانشجویان متقاضی وام تحصیلی ومسکن

دانشجویان متقاضی وام تحصیلی ومسکن

اطلاعیه

دانشجویان متقاضی وام تحصیلی ومسکن از تاریخ 12/11/95 لغایت 29/11/95به سایت صندوق رفاه مراجعه نمایند.

آدرس : Portal.srd.ir

توجه: دانشجویان جدید الورود شماره حساب بانک تجارت را به امور دانشجویی تحویل دهند.

                                                                                  

                                                                                امور دانشجویی دانشکده                            

 


گروه خبر:               تعداد

سال نو بر کلیه همکاران محترم هیات علمی، همکاران محترم ودانشجویان محترم مبارک باد